Daň z nemovitosti - kdy a jak se platí?

Daň z nemovitých věcí, do roku 2014 nazývaná kratším názvem „daň z nemovitosti“, je ve své podstatě velmi jednoduchá. Je však potřeba kvůli ní myslet hned na několik termínů a především se orientovat ve spletitých administrativních kličkách, s předstihem tedy přinášíme jejich shrnutí.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
5/1/2021 1:00 AM

Daň z nemovitých věcí se týká nemovitostí – pozemků, staveb a jednotek (bytových, ale také garáží a sklepů), které jsou na českém území a jsou v evidenci katastru nemovitostí. Spravuje ji finanční úřad, ale příjemcem výnosů jsou obce. Pokud bydlíte v podnájmu nebo družstevním bytě, tato daň se vás netýká.

Na přiznání je třeba myslet hned začátkem roku

První věcí, na kterou je potřeba myslet, je samotné přiznání k dani z nemovitých věcí. Přiznání se podává na finanční úřad do konce ledna téhož roku, ke kterému přiznání podáváte, rozhodující jsou tedy nemovitosti, které vlastníte v lednu daného roku (i když jste nabyli nemovitost během předchozího roku, daň za ni odvádíte až v lednu toho následujícího). Odkaz na formulář k přiznání najdete zde.

První stránka tištěného modrobílého formuláře pro přiznání k dani z nemovitých věcí s různými kolonkami a políčky.
První stránka formuláře pro přiznání k dani z nemovitých věcí.

Přiznání ke každé nemovitosti se podává jen jednou. Znovu ho podáváte pouze v případě, že jste na dané nemovitosti provedli nějaké změny, které by pozměnily výpočet daně – nejčastěji to jsou kolaudace, přístavba, změna rozlohy pozemku či převod pozemku na stavební parcelu. Pokud vlastníte nemovitosti ve více krajích, jste povinni podat přiznání (a provádět i všechny další níže zmíněné úkony) v každém kraji zvlášť.

Do konce ledna je potřeba oznámit i to, že jste nějakou nemovitost prodali nebo ji darovali, jinak vám bude zaslána výzva k úhradě daně za nemovitost, kterou už ani nevlastníte. Toto oznámení můžete podat na příslušném krajském úřadě osobně, případně ho zaslat poštou anebo elektronicky. Vzor pro oznámení o prodeji nebo darování neexistuje, dokument si musíme sepsat sami. Může vypadat například takto:

Oznámení o prodeji/darování nemovitosti
Oznamuji prodej/darování svého bytu/domu/pozemku na adrese ... . Byt/dům/pozemek byl prodán/darován panu/paní/manželům ..., r.č. ..., bytem…, na základě kupní/darovací smlouvy zapsané pod sp. zn. ... . V… kraji dále nevlastním žádnou jinou nemovitost.
S pozdravem
Podpis
Jméno, příjmení
V…, dne…

Jak se daň vypočítává

Základní sazba se mění podle toho, k jakým účelům je nemovitost využívána. Například za 1 m2 bytového prostoru můžete zaplatit kolem 2 Kč, kdežto u prostoru využívaného pro podnikání to může být i 10 Kč. Koeficient se zase mění podle místa, kde se nemovitost nachází, a závisí na zdejším počtu obyvatel – čím méně obyvatel, tím nižší koeficient.

Nejjednodušší je tedy místo klasického formuláře vyplnit elektronický, který za vás bude sazby a koeficienty doplňovat sám. Ten pak můžete odeslat finančnímu úřadu jako datovou zprávu nebo ho tam donést ve vytištěné podobě. Stránku s elektronickým formulářem najdete zde.

Webová stránka s různými formuláři k daním - formulář k přiznání k dani z nemovitých věcí je zhruba uprostřed.
Elektronický formulář se nachází zhruba v polovině stránky.

Kdy a jak platit?

Platba pak probíhá do konce května daného roku. Pokud je nemovitost spojená se zemědělskou činností či chovem ryb, termín je posunutý na konec srpna. V případě, že přesahuje 5 000 Kč, lze ji rozdělit do dvou splátek – jednu polovinu zaplatit do konce května (srpna) a druhou do konce listopadu. Daň nižší než 30 Kč neplatíte.

Když neurčíte jinak, je vám zaslána složenka. V případě, že ji ještě týden před nejzazším termínem platby neobdržíte, informujte se na úřadě – pochybení pošty neomlouvá zpoždění platby. Platbu však lze provádět i přes SIPO. O to se žádá do konce ledna doručením Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO příslušnému krajskému úřadu. Nutnou součástí oznámení je spojovací číslo SIPO. Peníze se vám pak budou již každý rok strhávat automaticky. Formulář k vyřízení této záležitosti si můžete stáhnout zde.

Další možností je elektronická platba. K tomu je potřeba doručit do 15. března krajskému finančnímu úřadu Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Službu mohou využívat jedině fyzické osoby, které neplatí přes SIPO, a právnické osoby, které nemají datovou schránku. E-mail obsahuje stejné údaje jako složenka a QR kód pro případnou online platbu. Formulář k vyřízení elektronické platby si můžete stáhnout zde.

Sankce za zpoždění

Co se týče přiznání k dani z nemovitosti, pokud na úřad dorazí se zpožděním do 5 pracovních dnů, sankce nehrozí. Po tomto termínu už je vám za každý den zpoždění započítávána pokuta ve výši 0,05 % z vyměřené daně, nikdy ale nepřesáhne 5 % daně a 300 000 Kč. Když ho doručíte do 30 dnů po termínu, sankce je snížena o polovinu. Pokuta nižší než 200 Kč se zpravidla odpouští.

V případě, že zapomenete na samotnou platbu, je vám vyměřen úrok z prodlení. Ten se vypočítává z repo sazby určené Českou národní bankou navýšené o 14 procentních bodů a taktéž stoupá s každým dnem prodlení. Zpoždění do 4 pracovních dnů se ale nepokutuje.

No items found.