Živlová typologie - podívejte se, jaký jste typ

V psychologii existuje několik typologií. Jejich cílem je lépe poznat lidskou osobnost a zařadit lidi do skupin podle určitých vzorců chování. Pravděpodobně nejznámější je Hippokratova typologie, která dělí lidi do 4 skupin (cholerik, sangvinik, flegmatik, melancholik). V posledních letech pak stoupá i popularita živlové typologie, kterou si dnes představíme.
Logo Fondik.cz
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
23/4/2019

Jak už název napovídá, živlová typologie vychází ze 4 základních živlů, kterými jsou oheň, vzduch, voda a země. Tato typologie vznikla už roku 444 před Kristem a vychází z předpokladu, že v povaze každého člověka jeden živel převažuje nad ostatními. Převažujícímu živlu pak odpovídá chování i povahové rysy daného člověka. V našem přehledu se můžete podívat na charakteristiku jednotlivých živlů a určit, ke kterému máte nejblíže.

Oheň

Lidé, u kterých převažuje živel ohně, jsou považováni za přirozené lídry. Působí dominantně, rychle se rozhodují a ve svém životě potřebují nezávislost. Jsou nároční k sobě i k ostatním a s oblibou si dávají velké cíle, které rádi překonávají. Nebojí se konfliktů, naopak je to pro ně jistá forma zábavy, a tak je sami vyhledávají. Jsou přirozeně soutěživí a nemají problém se studem ani s veřejným vystupováním. Jsou choleričtí, často netrpěliví a velmi snadno se rozčílí.

Klíčové vlastnosti: Asertivita, dominance.

Na čem by měli pracovat: Na empatii a vztazích k druhým lidem.

Typické profese: Krizový manažer, podnikatel.

Vzduch

Lidé, jejichž dominantním živlem je vzduch, vynikají extrémní kreativitou. Mívají skvělé nápady a rádi se zabývají různými teoriemi a hypotézami. Jsou vtipní a zábavní, na některé lidi mohou působit až výstředně. Mají dobře vyvinuté komunikační dovednosti, velmi rádi diskutují či prezentují a umí ostatní přesvědčit a získat si je na svou stranu. Vynikají taktem a umějí být vůči ostatním velmi tolerantní. Mezi jejich slabiny patří fakt, že často neumějí dotahovat věci do konce. Nemají totiž rádi závazky, rychle ztrácejí pozornost a potřebují stále nové a nové podněty. Mohou mít potíže s plánováním a ostatním lidem mohou připadat nedůslední či nekonzistentní.

Klíčové vlastnosti: Kreativita, nadhled.

Na čem by měli pracovat: Na důslednosti.

Typické profese: Reklamní kreativec, textař.

Voda

Lidé s převahou vodního živlu jsou zaměřeni na vztahy k druhým lidem. Jsou velmi empatičtí, laskaví a přátelští. Rádi druhým pomáhají. Bývají dobrými posluchači a je pro ně přirozené být pro druhé lidi oporou, takže skvěle zvládají role rodičů i kolegů. Umí být zdrojem klidu a harmonie. Často pracují v takzvaných pomáhajících profesích jako je například učitel či zdravotní sestra. U kolegů jsou velmi oblíbení a jsou z nich skvělí týmoví hráči. Jejich slabinou je, že mají občas problém říkat ne. Mají také tendenci brát si věci příliš osobně a někdy se mohou pomalu rozhodovat.

Klíčové vlastnosti: Empatie, laskavost.

Na čem by měli pracovat: Na vytyčení hranic a schopnosti říkat ne. Tento typ je ze všech typů nejnáchylnější k tomu, aby ostatní využívali jeho laskavé povahy.

Typické profese: Učitel, zdravotní sestra.

Země

Lidé s převahou živlu země jsou vzorem stability a jistoty. Umí stát pevně nohama na zemi a pečlivě plánují. Jsou stabilní, věcní a při rozhodování se řídí logikou a daty. Tito lidé bývají trpěliví, nevadí jim rutina ani stereotypní úkoly, které by ostatní nudily. Umí být oporou ve vypjatých situacích, protože si umí zachovat klid a racionalitu. Nemají rádi změny a často jsou přehnaně perfekcionističtí.

Klíčové vlastnosti: Stabilita, perfekcionismus.

Na čem by měli pracovat: Na projevení emocí a pocitů - citová oblast může být pro lidi s převahou živlu země komplikovaná.

Typické profese: Stavební inženýr, kontrolor kvality.

Pokud vás živlová typologie zaujala, doporučujeme skvělý článek a video na webu Magdaleny Čevelové, která se touto tématikou zabývá.