Výpočet nemocenské

Nemocenská je jednou z dávek tuzemského systému nemocenského pojištění. Komu a kdy na ní vzniká nárok? Za jakých podmínek?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Základní pojmy
23/10/2023 2:08 PM

Co je nemocenská

Nemocenská představuje pro občana kompenzaci jeho výdělku ve fázi, kdy se ocitne v pracovní neschopnosti pod vlivem nemoci či úrazu, jak uvádí jednu z oficiálních definic této dávky přímo web ČSSZ.

Do stejné kategorie kromě nemocenské patří i dávky následující:

 • ošetřovné
 • dlouhodobé ošetřovné
 • peněžitá pomoc v mateřství
 • otcovská
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Nemocenská se standardně vyplácí po celou dobu trvání pracovní neschopnosti. Ovšem pozor, délka trvání zde však nesmí přesáhnout 380 dní. Tato lhůta se nazývá podpůrčí doba.

Mimo to můžete po uplynutí podpůrčí doby můžete nemocenskou pobírat ještě dalších až 350 kalendářních dnů. O přiznání nemocenského rozhoduje OSSZ. Ta může ale vyhodnotit, že váš zdravotní stav je i nadále nepříznivý a do pracovního procesu se tak zřejmě nevrátíte. V takovém případě je doporučeným postupem podat si žádost o přiznání invalidního důchodu.

Za jakých podmínek se zakládá nárok na nemocenskou

Účast na nemocenském pojištění je u všech zaměstnanců většinou již stanovena ze zákona a je proto i povinná. Vzniká tedy automaticky v okamžiku, kdy se občan stává ekonomicky aktivním.

Nemocenské pojištění je strháváno zaměstnavatelem. U osob samostatně výdělečně činných je situace odlišná, nemocenské pojištění povinné není a lze si ho platit dobrovolně. Specifickou kategorii osob zahrnutých do tohoto systému dále představuje nemocenská péče v ozbrojených silách pro příslušníky ozbrojených sil.

Platí, že na nemocenskou může konkrétně zaměstnanec dosáhnout, pokud je práce neschopen déle než 14 dnů. Při nemoci kratší než 14 dnů není vyplácena nemocenská, ale náhrada mzdy, a to přímo zaměstnavatelem. Teprve od této hranice vyplácí výše definovanou dávku stát. OSVČ tak prvních 14 dnů nemohou žádnou náhradu využít.

K tomu, aby mohl nemocný čerpat náhradu v podobě nemocenské, potřebuje součinnost svého ošetřujícího lékaře. Ten do systému zadá potvrzení, že nemoc již trvá déle než 14 dnů a odešle ho takto na OSSZ. Pacient u sebe jako doklad má Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce.

Co je nemocenské pojištění

K tomu, abychom objasnili logiku výše uvedeného, je nutno krátce nastínit celý systém sociálního zabezpečení, který momentálně v Česku funguje.

Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění. To v tuzemsku momentálně plní roli jednoho z tzv. pilířů sociální ochrany obyvatelstva. Tyto pilíře se začaly formovat již v 90. letech coby prevence sociálního vyloučení určitých skupin osob a dalších obtíží. Společně se sociálním pojištěním tuto funkci dnes naplňuje také státní sociální podpora a sociální pomoc. Souhrnně se nazývají sociální zabezpečení.

Kromě nemocenského pojištění náleží do pojistného na sociální zabezpečení i pojištění důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Po stránce právní je regulace nemocenského pojištění zavedena v zákoně o nemocenském pojištění neboli zákoně č. 187/2006 Sb. Ten v České republice začal oficiálně platit 1. ledna 2009.

Jak se vypočítá nemocenská

Výpočet vychází z tzv. denního vyměřovacího základu (průměr hrubého příjmu za uplynulý rok přepočtený na den). Výpočet nemocenských dávek činí pak 60 % z tohoto vyměřovacího základu, který se dále snižuje redukčními hranicemi.

Zásadní faktory, které tak nakonec nemocenskou ovlivní především průměrná hodinová mzda a průměrná hrubá měsíční mzda, a to vždy v korunách.

V roce 2023 jsou redukční hranice nastaveny takto:

 • 1. redukční hranice - 1 345 Kč
 • 2. redukční hranice - 2 017 Kč
 • 3. redukční hranice - 4 033 Kč

Redukce se provede tak, že se započte

 • do první redukční hranice
 • u nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného 90 % denního vyměřovacího základu,
 • u peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 100 % denního vyměřovacího základu
 • z části denního vyměřovacího základu mezi první a druhou redukční hranicí se započte 60 %
 • z části mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 %
 • k části nad třetí redukční hranici se nepřihlédne

Co se týče výpočtu, nejjednodušší metodou je využít různé internetové kalkulačky. Modelový příklad aktuální pro rok 2023 by tak u zaměstnance, jehož průměrná mzda činí 40 000 Kč a který se nachází od 15. dne dále ještě 7 dní v pracovní neschopnosti, by tak dopočítal nemocenskou ve výši 4 977 Kč.

Jak je to při nezaměstnanosti

V případě, že se ocitnete bez zaměstnání, zákon myslí i na tyto situace, a to prostřednictvím institutu, který se nazývá ochranná lhůta. V takovém případě totiž o nemocenské pojištění samozřejmě i automaticky přicházíte.

Bylo proto ustanoveno, že v obdobných případech zaměstnanci ještě po dobu 7 dnů nárok na nemocenské pojištění jednoduše nezaniká. Výjimkou je to, pokud by samotné vaše zaměstnání a s ním i doba trvání pojištění reálně byly kratší. Pak se adekvátně tomu zkracuje také ochranná lhůta.

Jak je to s dohodami

Dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ) představují specifický typ pracovněprávního vztahu. Využívá se pro nastavení podmínek pracovních vztahů mimo pracovní poměr. Jde tak o způsob, jakým si firma může zajistit brigádníky.

Co se týče nemocenské, pak v tomto případě platí určité limity. Při DPP musí pracovník s měsíčním započitatelným příjmem převýšit částku 10 000 Kč. Zaměstnavatel je pak povinen zaplatit a odvést pojistné na sociální zabezpečení. Tím se dotyčnému účast na nemocenském pojištění standardně zakládá a plyne mu z něj tedy i nárok na čerpání nemocenské.

U DPČ platí obdobné finanční omezení. Konkrétně musí být sjednán rozhodný příjem ve výši nejméně 2 500 Kč měsíčně, aby měl pracovník v tomto případě nárok čerpat nemocenskou.

Nemocenská a důchodci

Pokud se jedná o osobu, která pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod ve III. stupni, také ta má na nemocenskou nárok, pokud pracuje, pokud dle podmínek výše je účastníkem nemocenského pojištění.

Nemocenská se tak vždy vypočítá z výdělku, typické jsou v těchto případech zejména zmíněné dohody. Pouze ze státního důchodu vypočítat nemocenskou nelze. Ovšem pozor, v takovém případě dochází ke zkrácení podpůrčí doby. Ta je stanovena pouze na 70 dní.

Foto: Pixabay, Autor: Denisa Holanová, Zdroj: ČSSZ